Algemene voorwaarden

Huur kunstwerken

1. Iedere huurder van KUNSTUITLEEN ARTENZO heeft het recht, om, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen één of meerdere kunstwerken in huur te ontvangen. Voor het huren van kunstwerken is een vergoeding verschuldigd, waarvan de grootte verband houdt met de afmeting van het (de) gehuurde kunstwerk(en).

2. U bent minimaal één jaar huurder van KUNSTUITLEEN ARTENZO.

3. Minimum huurperiode van een kunstwerk bedraagt 3 maanden. Maximum huurperiode wordt per afzonderlijke overeenkomst bepaald. De huurovereenkomst eindigt direct ingeval de huurovereenkomst van KUNSTUITLEEN ARTENZO wordt beëindigd.

Vervoer kunstwerken

4. In principe haalt en brengt u de kunstwerken zelf. De werken worden gecontroleerd bij uitgifte en als ze retour komen naar de kunstuitleen.
Ook vervoer van grotere aantalen en/of afmetingen dient u zelf te regelen.

5. Huurgelden zijn vooraf verschuldigd en het incasso geschiedt, tenzij anders overeen¬gekomen, per bank- of postgiro. Huurgelden kunnen ook contant worden voldaan.

Aankoop kunstwerken

7. Werken die niet voor de verkoop in aanmerking komen zijn als zodanig geken¬merkt en behoren tot de vaste kunstcollectie van Stichting Kunst Amarant. (SKA)

8. Alle in de uitleencollectie opgenomen kunstwerken, mits niet behorend tot de vast kunstcollectie, kunnen door de huurder worden gekocht.

9. De huurder die een werk in bruikleen heeft, geniet het voorkeursrecht bij aankoop.

Aansprakelijkheid

10. De huurder van een kunstwerk is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het kunstwerk en/of van de lijst. De huurder dient tevens zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering tijdens de huurperiode van de kunstwerken.

11. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijk ophangsysteem.

12. De huurder van een kunstwerk dient KUNSTUITLEEN ARTENZO onverwijld in kennis te stellen van eventuele beschadiging, vermissing of verloren gaan van de door hem /haar gehuurd(e) kunstwerk(en).

13. De kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gezet of opgehangen en dienen met name te worden gevrijwaard tegen direct zonlicht.

14. Het reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is ten strengste verboden, behoudens met schriftelijke toestemming van Stichting Kunst Amarant. (SKA)

Algemeen

15. Indien een huurder van de kunstuitleen besluit om een kunstwerk aan te kopen wordt het kunstwerk eerst dan zijn of haar eigendom, nadat de koopsom geheel is voldaan.

16. Indien een huurder van de kunstuitleen één of meerdere kunstwerken van KUNSTUITLEEN ARTENZO onder zijn of haar beheer heeft en in gebreke blijft aan de overeengekomen verplichtin¬gen, zijn alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die ARTENZO centrum voor beeldend werk / AMARANT maakt om hem of haar alsnog de verplichtingen te laten nakomen, voor rekening van het betreffende huurder.

17. Onverminderd het eerdervermelde heeft KUNSTUITLEEN ARTENZO het recht om een bestaan¬de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het desbetreffende kunstwerk onmiddellijk terug te vorderen, indien naar mening van KUNSTUITLEEN ARTENZO de wenselijkheid daartoe aanwezig is. Er kan geen restitutie plaatsvinden.

18. In het algemeen zal een huurder van de kunstuitleen niet iets doen of nalaten, waardoor de belangen van KUNSTUITLEEN ARTENZO worden geschaad.

19. Wanneer een huurder van een kunstwerk van adres wijzigt, zal hij of zij dit zo spoedig mogelijk aan KUNSTUITLEEN ARTENZO berichten, onder gelijktijdige opgave van het nieuwe adres.

20. KUNSTUITLEEN ARTENZO is een initiatief van ARTENZO centrum voor beeldend werk en AMARANT